တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶီႇလူတ်ႉဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉတၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်း ဢွင်ႈတီႈယူတ်းယႃတူဝ်

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈသုၼ်ၵၢင် ၽၢႆႇယႃႈယႃတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် မႃးပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်း လႄႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶီႇလူတ်ႉဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉတၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 04 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ တီႈသုၼ်ၵၢင် ၽၢႆႇယႃႈယႃတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Walter Reed National Military Medical Center) ၼၼ်ႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉတၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းၸႂ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ မေႃယႃလူင်ၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉဢၼ်တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶီႇဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉတၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ႁႄႉၵင်ႈလႆႈပႃး သၢၼ်ၵွင်ႉၶေးမီး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းပၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၸွမ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ မေးၼၢင်း  မေးလႃႇၼီးယႃး ထရမ်ႉၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈသုၼ်ၵၢင် ၽၢႆႇယႃႈယႃ တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ၊ ယူႇတီႈ မေႃယႃလူင်ၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီႁႅင်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 34,066 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,636,912 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 332 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 214,611 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,849,038 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 74,767 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,622,180 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 902 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 102,714 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 5,583,453 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 8,456 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,915,289 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 364 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 146,375 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,263,208 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (35,406,974) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,041,893) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (26,631,848) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:10 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း