တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 မီးႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ

ၸၼ်ႉၸွမ် Johns Hopkins လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ ႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးယူႇ 4 လၢၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈ 250 လၢၼ်ႉၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇ 7,000 လၢၼ်ႉ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈၼမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ် G-20 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ရူမ်း မိူင်းဢီႇတလီႇၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 သဵင်ႈၼႆႉ ဢိၼ်းတီးယႃး တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈတႃႇ 5 ပီႇလီႇယၢၼ်ႇၼႆႉဝႃႈၼႆသေ ယွၼ်ႉၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ၼႅတ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် Covaxin ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃဢိၼ်းတီးယႃး Bharat Biotech ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် G-20 ၼႆႉ လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်လၢႆးၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ယူႇတီႈၶႄႇသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပိုၼ်ၽႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇ 1.6 ပီႇလီႇယၢၼ်ႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း