တေပဵၼ်သင်မႃး ပေႃးဝႃႈၼင်ႈႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းၼင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း၊ ၵူၼ်းၼင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆလၢႆတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းယူႇႁိူၼ်း ဢၼ်ၼင်ႈတူၺ်းၾူၼ်း၊ ၼင်ႈတူၺ်းထီႇဝီႇ၊ ၼင်ႈလဵၼ်ႈၼႅတ်ႇ ႁိုင်ႁိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈတူင်ႉတူဝ်ၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼင်ႈသေႁဵတ်းၵၢၼ် ၼင်ႈသေလဵၼ်ႈၼႆႉ ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်သေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်မႃးၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။

မိူဝ်ႈၼင်ႈႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လိူတ်ႈတေလႅၼ်ႈလႆႈထိူင်းလႄႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတေယႃႉလူႉၶႆမၼ်းလႆႈဢေႇမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႆမၼ်းပိၵ်ႉဝႆႉႁူဝ်ၸႂ်မႃးလႆႈငၢႆႈလႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်မႃးယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။

ပေႃးၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်ဢမ်ႇတူင်ႉဢမ်ႇၼိုင်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢိၼ်ႇသူႇလိၼ်ႇ (Insulin) ယွမ်းလူင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇသူႇလိၼ်ႇ (Insulin) လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ဢႃႇယုပွတ်းလူင်း။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ သမ်ႉဝႃႈဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃႇယုပွတ်းမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈငၢႆႈ။

 1. တုမ်ႉတိူဝ်ႉဢွၵ်းဢေႃ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇဢွၵ်းဢေႃလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်းဢေႃလူႉမႃးယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

 1. သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလမ်တီႈၶႃတိပ်ႇ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈလမ်တီႈၶႃတိပ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၼင်ႈႁိုင်ၼႃႇပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵွၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလမ်ၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈလိူတ်ႈတီႈၶႃသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိပ်ႇမႃး သင်ဝႃႈၵွၼ်ႈလိူတ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈပႃးတီႈပွတ်ႇၸိုင် ၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ။ ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၶႃၸဵပ်း၊ ၶႃၵႂ်ႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈမီးတၢင်ႇမဵဝ်းလႆႈထႅင်ႈ။

 1. ဢဵၼ်လိူတ်ႈၶွတ်ႇ။

တေၸၢင်ႈယၢမ်ႈငိၼ်းမႃးဝႃႈ ပေႃးၸုၵ်းႁိုင်ႁိုင်ၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်လိူတ်ႈၶွတ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်လိူတ်ႈၶွတ်ႇတီႈၶႃမႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်သဵၼ်ႈတေယႂ်ႇမႃးသေ ယူတ်းယႃလႆႈၵေႃႈမီးယူႇ။

 1. ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိုၼ်ႈ။

ယွၼ်ႉတူဝ်ႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးၵႆႉတူင်ႉၵႆႉၼိုင်လႄႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်လႆႈလီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးသေ ပီးမႃးယဝ်ႉ။

 1. ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်လႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းလင်၊ ၶေႃး၊ ႁူဝ်မႃႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၼင်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးၼင်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼင်ႈလင်ၶူတ်းလင်ငေႃး ၶူတ်းႁူဝ်မႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လုပ်ႇသၼ်လင်ပႃးယဝ်ႉ။

 1. လုပ်ႇတေဢူၼ်ႈ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၼင်ႈယူႇတီႈၵဝ်ႇႁိုင်ႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇဢမ်ႇလီမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထၢတ်ႈလဵၵ်းၼႂ်းလုပ်ႇယွမ်းလူင်းၼႆယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇသႆႈလူင်၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇမူၼ်ႉလုၵ်ႈ၊ ၵႅၼ်းသႃႇပွတ်ႇ လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်းၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပႃး ၵႅၼ်ႇသႃႇတဝ်ႈၼူမ်းယဝ်ႉ။

 1. ဢမ်ႇမီးသမႃႇထိ။

ၵူၼ်းၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်ၼၼ်ႉ လိူတ်ႈတေဢမ်ႇလႅၼ်ႈလႆလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ Oxygen ၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ငိူဝ်ႈငဝ်မႃး၊ တေဢမ်ႇမီးသမႃႇထိႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

 1. ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇၵေႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီဢေႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉတူင်ႉတူင်ႉၼိုင်ၼိုင်ပၼ်ၸိုင် တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈမႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉတူင်ႉၼိုင်ၼိုင် ယူႇတႃႇသေႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီလိူဝ်သေ ဢၼ်ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ သမ်ႉဝႃႈ တေဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ် ၼိုင်ႈဝူင်ႈ 7 ၸူဝ်ႈမူင်းသေတႃႉ တေဢမ်ႇမီးၽွင်းလီသင် ပေႃးဝႃႈၼင်ႈႁိုင် 7 ၸူဝ်ႈမူင်းတေႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း။

လိူဝ်သေၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼင်ႈတူၺ်းၼႃႈၾူၼ်း၊ ၼႃႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ႁိုင်ႁိုင်မႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းလႄႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃၼွၼ်း လူၺ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၼင်ႈယူႇတီႈလႂ်တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီတူင်ႉတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉၽၢႆႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉ၊ လုၵ်ႈတီႈၼင်ႈသေၸုၵ်း လုၵ်ႉယိုတ်ႈသဵၼ်ႈယိုတ်ႈသၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆႉၵႆႉၼင်ႈႁိုင်ႁိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.sanook.com/health/20277/

https://www.bigkidinoffice.com/content/6028/8-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း