တေမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ၊ လီလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်း

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႉတေႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 8 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်း တေမီးၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႆလႄႈ တေလႆႈၾၢင်ႉတူဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉထႃႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ Depression တီႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈႁိမ်းဝဵင်းလူင်ႁူဝ်ႇၶျီႇမိၼ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ တေမုင်ႈၼႃႈမႃးၸူး ၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 8 October 2020 တေထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ Depression ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၵၢင်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၽင်ႇပၢႆႇလၢႆႇ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ၊ မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းမွၼ်း  ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႅင်း၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 35 ထိုင် 40 လၵ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁွၼ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶိုၼ်ႈသုင်မွၵ်ႈ 11 ထတ်းၼႆလႄႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးသေ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းသၼ်လွႆၶဝ် တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵႂႃႇ တေၸၢင်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းပဵၼ်မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈယူႇသဝ်းၼိူဝ်သၼ်လွႆ၊ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼူဝ်ႇလ် (Noul) တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၼၼ်ႉ လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိူင်းထႆးသေ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (6) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း (10,000) ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈထူပ်းၺႃးၽေးသၽႃႇဝသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽွင်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမၢႆၾူၼ်း 067−3404666 လႄႈ 067−3404777 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း