တေသိုပ်ႇၵတ်းႁႅင်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သၢႆလူမ်းၵတ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းတိပႅတ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇၵတ်းႁႅင်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၼႆ ၽၢႆႇတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵူႈပီႊပီႊ ၵႆႉမီးလူမ်းၶၢဝ်းၵတ်းတင်း တိပႅတ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ တင်း သၼ်လွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇလႄႈ သၢႆလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းသေ ၸင်ႇလႆႈ ၵတ်းႁႅင်းၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းသၢႆလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းလိူၼ် December လႄႈ January ႁႅင်းလိူဝ်သေ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶၢင် ၊ မိူင်းတႆး ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ မိူင်းမွၼ်း ၊ မိူင်းယၢင်း ၊ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ (ပဲခူး) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁႅင်းလူမ်းၵတ်း ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ပဵၼ်သၢႆလူမ်းၵတ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းတိပႅတ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၊ ၵူႈပီႊပီႊၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊၼႆႉ သၢႆလူမ်းဢုၼ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵတ်းႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ၊ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမႆႈသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵတ်းႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊ ၊ ဢၼ်ၵတ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉတေၵတ်းႁႅင်းယူႇၼႆ ဢူးလႃႉထုၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် December ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ 9 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ 7 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၊ တိူင်းတၼိၼ်းသႃႇရီႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁႅင်းမႆႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ 5 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ထိုင် 6 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢႆးႁူဝ်း 0 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်လႄႈ မိူင်းယၢင်း (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵုတ်ႈ 3 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ပၢင်ႇဢူးလူင် (မေႇမျဵဝ်ႉ) လႄႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇသမ်ႉ ႁႅင်းမႆႈမီး 4 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း