တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆသုင်ႁႅင်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်း

မိူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ် ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၸိူဝ်းဢၼ် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵႂႃႇၼႆ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆ (စီးပွားရေးနှင်ႉ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး) လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆသုင်ႁႅင်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်း

ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ လိူဝ်သေၵႃႈၶၼ် ဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်သေၶၢႆႁႅင်းလႄႈ လဵၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၼႆၵေႃႈ တေဢဝ်မၢႆမီႈ ၵုၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 March 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေမၵ်းတမ်းလႆႈၵႃႈၶၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၶၼ်ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႉမႅၼ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ် ၶိုၼ်ႈသုင် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆသုင်ႁႅင်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်း

သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်မႅၼ်ႈမၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၽိတ်းသေ မီးတၢင်းၽိတ်း ၼၵ်းၼႃ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 6 လိူၼ်ထိုင် 3 ပီႊ၊ တၢမ်ႇငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တင်းသွင်လွင်ႈ (တၢမ်ႇၶွၵ်ႈတင်းတၢမ်ႇငိုၼ်း)ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသေ ၶၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီး လွင်ႈမႆႈၸႂ်သင် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၵိၼ်ပဵင်းပေႃးယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်သင်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵႃႈၶၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ သိုပ်ႇၵုမ်းထိင်းၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းၵၼ်ဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (mask)၊ ၼမ်ႉ ယႃလၢင်ႉမိုဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉယႃ Alcohol (အရက်ပျံ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆ ၵႃႈၶၼ်သုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵႃႈၶၼ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တင်း မီးၵႃႈၶၼ် 50 ထိုင် 150 ပျႃးၵူၺ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၽွင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် ၼိုင်ႈဢၼ်လႂ် 1,000 ပျႃး၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း                   
ဢၢင်ႈဢိင် − 7Day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း