တေၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 8,000 လမ်း တႃႇတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းတေႃႉသူင်ႇ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းတႄႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသၢၼ် တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃ ႁႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းတေႃႉသူင်ႇ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း (International Air Transport Association- IATA) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁႂ်ႈပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈလႆႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼမ်ထိုင် 8,000 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်တေတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယင်းတေလႆႈမီး ႁႅင်းၵတ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ လႄႈ 8 တီႇၵရီႇ သႄးသီးယႅတ်ႉၵူၺ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၵတ်း တႅမ်ႇသုတ်း 2-8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉလႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇတေႃႉတၢင်ႇယႃႈယႃၼၼ်ႉ ဢေႇႁႅင်းတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈ တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃၸိုင် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇမီးဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေၵဵပ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉဝႆႉလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယႃႈယႃၼႆႉ တေလႆႈၵဵပ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵတ်းႁႅင်း 2-8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတေႃႉသူင်ႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း (IATA) တႄႉ လႆႈၵပ်းသၢၼ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ ဢိၵ်ႇတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈ တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 96,760 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉသုင်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊  ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4,559,725 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,213 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 76,304 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,539,983 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 40,431 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,239,763 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 922 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 129,575 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,497,337 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 38,811 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,588,163 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,090 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 196,328 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,879,960 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (28,330,717) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (913,935) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (20,346,021) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း