တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 December 2019 တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽၢႆႇမၢႆမီႈ ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ် တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ တီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတီႁိတ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႄႇတႃႇလၼ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးမိူင်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ တင်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈငၢမ်ႇၵၼ်သေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇယူႇသဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈပၼ်ႁႃမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တင်းဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်သေဢိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၼႆသေတႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးၵၢင်ၸႂ် ထိုင်ၸၼ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းတိၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈသီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈယူႇ ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽွတ်ႈၸုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၼ်းႁွင်ႉလႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေလႆႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ၶဝ်ႈၵႄႈၶၢႆႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေ ႁုၵ်ႉႁၢႆႉၵႂႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ၶဝ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တၢင်ႇထိုင်ယဝ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသျဵၵ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႄႈၶၢႆပၼ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈတၢင်ႇထိုင်ဝႃႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆ ၶိုၼ်းၼိူင်းၵၼ်တင်း လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ တၢင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း  လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ တႄႇထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမၢႆမီႈ မိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽႅၼ်ႇထီႉသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သေ တၢင်ႇထိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်း တြႃး ICJ ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း