တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ထုၵ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ထုၵ်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2020 လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းလူႉလႅဝ်သေ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP)  ထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ (20) ပီႊ ၼၼ်ႉ   ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၽေႇတၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမေႇပူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ သဵင်ႈၸႂ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသၽႃးသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဵင်ႈၶႅင် ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တွၵ်ႇတႃႇဢေးမွင်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ် April ပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် January ပီႊ 2018 ပၢင်ပွႆးတၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းလွင်ႈ ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီး လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလူႉလႅဝ် ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 March 2019 လုမ်းတြႃးၸႄႈတွၼ်ႈၸဵတ်ႉတူၺ်ႇ တႅပ်းတပ်းပၼ်တၢမ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ (20) ပီႊ ၼႆယဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽွင်းပီႊမႂ်ႇသၢင်းၵျၼ်ႇ (ပီႊမႂ်ႇမၢၼ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႇ (24,896) ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃးတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် တႃႇ (87) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (24,983) ၵေႃႉ သေတႃႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ (40) ပီႊလူင်းတႂ်ႈ တေလူတ်းယွမ်းပၼ် ၼႂ်းတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (4) ပုၼ်ႈ (1) ပုၼ် ၼႆလႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးမွင်ႇ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ (20) ပီႊသေ ၶိုၼ်းလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႇ (15) ပီႊၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း