တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ Corona Virus တေႁိုင်မွၵ်ႈ 18 လိူၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း/တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ  13 February 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် Corona Virus (ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇပဵၼ် Covid-19) ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ မီးထိုင်ၵႂႃႇ 1,355 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ Corona Virus တေႁိုင်မွၵ်ႈ 18 လိူၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း/တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မီးယူႇ 59,493 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်သဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးထိုင်ၵႂႃႇ 1,355 ၵေႃႉ ၊ တီႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ သမ်ႉ တိတ်းၸပ်း 50 ၵေႃႉ သဵင်ႈသၢႆၸႂ် 1 ၵေႃႉ ၊ မိူင်းၽီႉလိၼ်ႉပိၼ်း တိတ်းၸပ်း 3 ၵေႃႉ သဵင်ႈသၢႆၸႂ် 1 ၵေႃႉ ၊ ထၢႆႇဝၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်း 18 ၵေႃႉ ၊ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉ တိတ်းၸပ်း 10 ၵေႃႉ ၊ တီႈၼႂ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ လႄႈ ၼိူဝ်ႁိူဝ်းလူင် ၶွင်မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တိတ်းၸပ်းႁူမ်ႈ 247 ၵေႃႉ ၊ သိင်ႇၵပူႇ 50 ၵေႃႉ ၊ မိူင်းထႆး 33 ၵေႃႉ ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း 28 ၵေႃႉ ၊ မလေးသျႃး 18 ၵေႃႉ ၊ ၵျႃႇမၼီႇ 16 ၵေႃႉ ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း 16 ၵေႃႉ ၊ ဢေႃးသတေးလီးယႃး 15 ၵေႃႉ ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 14 ၵေႃႉ ၊ ၾလင်ႇသဵတ်ႇ 11 ၵေႃႉ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်းဢင်းၵိတ်း (UK) 9 ၵေႃႉ ၊ United Arab Emirates (UAE) 8 ၵေႃႉ ၊ ၶၼေႇတႃႇ 7 ၵေႃႉ ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး 3 ၵေႃႉ ၊ ဢီႇတလီႇ 3 ၵေႃႉ ၊ ရၢတ်ႉသျႃး 2 ၵေႃႉ ၊ ၼေႇပေႃး 1 ၵေႃႉ ၊ ၵၢမ်ႇပေႃးတီးယႃး 1 ၵေႃႉ ၊ သီႇရိလင်ႇၵႃႇ 1 ၵေႃႉ ၊ ၾိၼ်ႇလၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၊ သပဵင်ႇ 1 ၵေႃႉ ၊ ပႄႇၸီႇယၢၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၊ သျိဝ်ႇတိၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ Corona Virus တေႁိုင်မွၵ်ႈ 18 လိူၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း/တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးယူႇ 28 မိူင်းသေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁူမ်ႈ 60,062 ၵေႃႉ (ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 14,949 ၵေႃႉ) သဵင်ႈသၢႆၸႂ် 1,357 ၵေႃႉ (ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 247 ၵေႃႉ) လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸိုၼ်ႇၶႅၼ်းသမ်ႉ မီးယူႇ 5,582 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ႁူမ်ႈ 45,113 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းသဵင်ႈသၢႆၸႂ် မီးယူႇ 1,110 ၵေႃႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ Corona Virus တေႁိုင်မွၵ်ႈ 18 လိူၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း/တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

တႅတ်ႉတရေႃႉ ဢႅၵ်ႇႁၢၼ်ႇၼုၼ်ႇ ၵီႇပရီယီးသႅတ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈ ၵျၼီႇပႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2020 ဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ တၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉ တေႁိုင်ယူႇမွၵ်ႈ 18 လိူၼ်ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) လႅၵ်ႈလၢႆႈ တင်ႈၸိုဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (Corona Virus) ပဵၼ် (Covid-19) လုၵ်ႉတီႈၶေႃႈၵႂၢမ်း (3) ၶေႃႈ သေပဵၼ်မႃး ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (Corona) ၊ ဝၢႆးရၢတ်ႉ (Virus)၊ တီႇသိတ်ႉ (Disease) ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင် လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 December 2019 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈ တင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Covid-19) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း