တွၼ်ႈသွၼ်လီ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉတီႈၽႅၼ်ႇယွၵ်း

ၵႂၢမ်းၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  “ပေႃးလီႁႂ်ႈယိူင်ႈ” ၼႆလႄႈ ပေႃးမၼ်းလီယူႇၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃၵဵပ်းဢဝ်မႃးႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ႇယွၵ်း ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸဵတ်ႉဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈလီလႄႈၼမ်ႉၵတ်ႉႁင်းမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇလႄႈ သင်မေႃယိူင်ႈၸိုင် ၵူၼ်းႁဝ်းတေလႆႈ တွၼ်ႈသွၼ်တီႈမၼ်းတင်းၼမ်။

တွၼ်ႈသွၼ်လီ ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃယိူင်ႈဢဝ်တီႈ “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း”

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ယွမ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈတၢင်ႇပိူင်မူတ်းသႂ်ႇ။

ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶၢမ်ႇတုၵ်ႉၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉလႆႈသိူဝ်း။ တူဝ်ယၢင်ႇ ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈ ၶၢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တုၵ်ႉၵၢၼ်ယၢပ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်း ပေႃးတေလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်သေ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းလႆႈလီလႆႈပဵၼ် ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” မေႃၸုပ်ႇဝႆႉဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈ လႄႈ ၽႅတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမဵဝ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈ ဢၼ်ၸပ်းဝႆႉ တီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈတႃႇသေႇ။

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁူႉဝႃႈ တၢင်းႁဵတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈမူၼ်ႉမႄး ႁႂ်ႈလီမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၽိတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄး ဢမ်လပ်ႉဝႆႉတၢင်းၽိတ်းသေ ႁဵတ်းၵႅင်ႈဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇမူတ်းသႂ် သိုဝ်ႈယူဝ်းလီယူႇၼႆ။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ပိူၼ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ဝူၺ်ႇႁင်ႈ၊ တီႈတႄႉ ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇဢၼ်မူတ်းသႂ်သုတ်း။

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ၊  မူၼ်ႉမႄးတူဝ်၊ ႁဵၼ်းႁူႉၶိုတ်းတၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ႁႂ်ႈၽဝၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇတႃႇသေႇလႄႈ လူဝ်ႇမေႃႁူႉၵႃႇလတေႇသ လွင်ႈလႂ်လီႁဵတ်း ဢမ်ႇလီႁဵတ်း၊ မဵဝ်းလႂ်လီလၢတ်ႈဢမ်ႇလီလၢတ်ႈ၊ တီႈလႂ်လီၵႂႃႇဢမ်ႇလီၵႂႃႇ လႄႈ လူဝ်ႇမေႃႁူႉ လွင်ႈဝႆႉဝၢင်းတူဝ်လီ ယႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်၊ ယႃႇသမ်ႇမႅၼ်း ထိုင်တီႈပိူၼ်ႈလီၸၢၼ်ႈၸင်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလုၵ်ႉလႂ်မႃး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသုင်/တႅမ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁူႉမေႃလွင်ႈသင်ၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇဢဝ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇၵျွႃးသမ်ႇမႅၼ်တေႃႇပိူၼ်ႈၵူႈပိူင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေပဵၼ် ၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ် လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇလွတ်ႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးပေႃႇပဵၼ်မႃး။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်းလႆႈၸဵတ်ႉထူသင်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉပွင်ႉၶၢင်း။

ၵူၼ်းၵေႃႉၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၼၵ်းမဝ်ၵႃႈႁိုဝ် တုၵ်ႉယၢပ်ႇတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယႃႇ (ပေႃးဢမ်ႇၽိတ်းသိၼ် ဢမ်ႇၽိတ်းပိူင်) လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ၼင်ႇၵႃႈၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ယႃႇသဵတ်ႈၵၢၼ် ယႃႇၶၢင်းပွင်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၼႆႉ ယင်းလီလိူဝ်သေ  ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်၊  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်၊ ၽဝၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်သေတႃႉ ၵူၺ်းမၼ်း ပဵၼ်ၽႅၼ်ဢၼ်ၵုင်ႇမုၼ်ယႂ်ႇ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလုၵ်ႉတီႈၽဝၵွတ်းၽၢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသင်သေတႃႉ လူဝ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ထူပ်းပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈႁင်းၵူၺ်း ယႃႇပေမုင်ႈမွင်ႈပႂ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈပိူၼ်ႈ၊ ယႃႇၵုမ်ႇၸႂ်လဵၵ်ႉၸႂ်ၼွႆႉၸွမ်း ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်သေ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။ ႁူပ်ႉၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃသၢင်ႈႁႅင်းၸႂ်တႃႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇ ဝၼ်းၼႃႈ။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဵတ်ႉတီႈဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

ႁပ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇ လီႁင်ႈ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇမေႃႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉၸွမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵူႈဢၼ် မၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်ႁင်းမၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵၢမ်ႇလီသုတ်းယဝ်ႉ။ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမႃးၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၼင်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်း။

  1. “ၽႅၼ်ႇၸဵတ်ႉယွၵ်း” ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်လႆႈယူႇၽၢႆႇလင် လွင်ႈမူတ်းသႂ်

ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပိူၼ်ႈလႆႈလီလႆႈပဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး ဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်း ယႃႇၶီႈၵႄႉႁႄႈတႃပိူၼ်ႈ။ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်း ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ပေႃးဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် လႆႈလီလႆႈပဵၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉလိုမ်းၵူၼ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇတၢင်းလင်ၵေႃႈမီး။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ထုၵ်ႇၼူတ်ႈ သၵ်ႉ လွႆး ထူ ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမၢင်ၵႂႃႇ။

ပေႃးၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း တၢင်းႁၵ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ် ၼႆလူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ပၼ်ႁႃသင်ၶဝ်ႈမႃးသေၵေႃႈယႃႇ ယႃႇယွမ်းသုမ်းပၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉပၼ် ပၼ်ႁႃဢၼ်လႆႈထူပ်း၊  မီးၸႂ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢမ်ႇႁိူင်ႈၵိူင်းပၼ် လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၸၼ်ၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ်ဢမ်ႇပိူင်ႈငၢႆႈ။

  1. “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇယွၵ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉတူဝ်ဝူၺ်ႇ ႁင်ႈ။

လူဝ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်၊ ၵႂၢမ်းထၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈ၊ ဢိၵ်ႇတင်း  ႁူႉတူဝ်ယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းသင် ယူႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇသွၵ်ႈႁႃႁႂ်ႈႁၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းၽိတ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃလၢမ်းၽႄႈယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃသင်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၽဝၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇထွမ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်၊  ယႃႇတူၺ်းၽၢႆႇလဵဝ် လူဝ်ႇတူၺ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ ထွမ်ႇတင်းသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ တင်ႇတႅပ်းတတ်း  ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ၊ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တေႃႈၼင်ႇၽႅၼ်ႇယွၵ်း  ယင်းမီးၵႃႈၶၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းႁူႉၸၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် မီးၵႃႈၶၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း မီးလွင်ႈလီၵိုၵ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ “ၽႅၼ်ႇယွၵ်း” ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ၵႃႈၶၼ်၊ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ လီႁင်ႈမၼ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းမီးၵႃႈၶၼ် မီးလွင်ႈလီၵိုၵ်းတူဝ်မၼ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇတွင်ႉမႄႈမႃးယဝ်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵမ်းလဵဝ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်၊ မီးတီႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းမီးတီႈယူပ်ႈယွမ်း၊ မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းမီးတီႈၸႂ်ႉၵၢၼ် သွၼ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်မႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ မီးလွၵ်းဢူၼ်ႈလွၵ်းၶႅင်တီႈလႂ် ႁူႉယဝ်ႉ လူဝ်ႇဢဝ်မႃး မူၼ်ႉမႄး ၵႄႈၶၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၽဝၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ယိင်းၸၢမ်သႅင်
ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ Facebook ลูกชาวไร่ หลานชาวนา

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း