တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလိူတ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉ ဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၼၼ်ႉ လိူတ်ႈဢေႇမႃးသေ ၶူင်ႉသၢင်ႈဢွၵ်းဢေႃၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ တေမီးယူႇ 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။

 1. ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ သႄးလ် (Cell) ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ ပႆႇလႆႈၶၢမ်ႇယႃႉလုလႄႈ တေပဵၼ် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ (ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးႁႅင်း) တီႈလႂ်တီႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း တီႈၶႅၼ်တီႈလဵဝ်/ၶႃတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ထိူင်း၊ သီႇသူပ်းတႅၵ်ႇ၊ ၶီႈလိုမ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 1. ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပဵၼ်ၵုၵ်ႈပဵၼ်ၶႅင်။

သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႇမႃးပၢၼ်ၵၢင်ၼႆႉ သႄးလ် (Cell) ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ ထုၵ်ႇယႃႉလူႉပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ  တႃတေမူဝ်းမႃး၊ လွင်ႈမၢႆတွင်း ဢမ်ႇလီ (ၶီႈလိုမ်း)၊ ၸႂ်ပိတ်းၸႂ်ပွတ်းငၢႆႈ၊ ၵၢၼ်တႅပ်း တတ်းၼႂ်းၸႂ်ၵေႃႈ ၸိူင်ႉထိူင်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း   ၵွပ်ႈဝႃႈ သႄးလ် (Cell) ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် တေပဵၼ်ၶႅၼ်ၶႃဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ (ဢမ်ႇမီးႁႅင်း)၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်လႆႈ၊ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၼႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၸင်ႇလႆႈၸိူင်ႉထိူင်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ” မႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃသေ မေႃယႃတေလႆႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇၵႂႃႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃလႆႈ  ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈဝႆႉလွင်ႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵ၊ၼ်ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

 • ၽႃႇတတ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းပဵၼ် ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၽိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်း ၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႅင် ပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈပိူင်ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ တေၸွႆႈႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃ၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတူင်ႉၼိုင်လႆႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ  ယူႇတီႈမေႃယႃ တေသင်ႇႁႂ်ႈယူတ်းယႃယူႇတီႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈႁိူၼ်းသေယူတ်းယႃ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်းမေႃယႃၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၽိုၵ်းပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းႁင်းၵူၺ်း၊ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပဵၼ် ႁဵတ်းငၢႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၸွႆႈတူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ လေႃႉထူဝ်း၊ ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢႃႇယု 45 ပီႊၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ၊ ၵိၼ်လဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် လႄႈ  လိူတ်ႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မီး လိူတ်ႈသုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတိပ်ႇလႄႈ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃ တႅၵ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁႄႉၵင်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ-

 • တိုတ်းလဝ်ႈ လႄႈ လႅၼ်းယႃႈ။
 • ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း တွၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းပၼ် ၼမ်ႉၼၵ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈလီယူႇတႃႇသေႇ။
 • ပေႃးမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ လိူတ်ႈသုင် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းပၼ် ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႄႈ လိူတ်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇတႃႇသေႇ။
 • ၵိၼ်ပၼ်ဢႁႃႇရ ႁႂ်ႈၸေး 5 မဵဝ်း။
 • ၸႅတ်ႈတူၺ်းပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းယူႇတႃႇသေႇ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် လႆႈၶိုတ်းတၼ်း။

ၼင်ႇႁိူဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇႁၢႆၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈဢရႃႇရၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ လွင်ႈတူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ဢႁႃႇရၵေႃႈပႃးယဝ်ႉ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃးမေႃၵိၼ်ဢႁႃႇရၼႆ ယင်းၸွႆႈ လူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ လႄႈ ဢႁႃႇရ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ

 • ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီး ထၢတ်ႈၵိူဝ်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိူဝ်၊ ၼမ်ႉပႃ၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မွင်ဢၼ်ယႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶႆမၼ်းၼႂ်းလိူတ်ႈသုင် ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းသတ်း၊ ၼိူဝ်ႉဢၼ်မီးမၼ်းၼမ်၊ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ၶူင်းၼႂ်းသတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း လူတ်းယွမ်း ၼမ်ႉမၼ်း ၊ တၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်ႈ သေ လိူၵ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼမ်ႉမၼ်းၽၵ်းၶဵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းသတ်း။ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းဢေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼိူဝ်ႉပႃ၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ လူတ်းယွမ်းတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးပႅင်ႈၶဝ်ႈ လႄႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ်သေ သင်တေႁဵတ်းၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၶဝ်ႈပွင်းၸိုင် ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၸႂ်ႉ ၽွင်ၶဝ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းသေတမ်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း လႄႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼႆႉ ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉ 6 ၸေႃႉဢွၼ်ႇ၊ ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဝၢၼ် ဢၼ်ၸဵမ်း ၵူႈပိူင် လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ၸဵမ်းဝၢၼ်ႁႅင်းႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇၼႆႉ မၢင်မဵဝ်းတေယူတ်းယႃလႆႈသေတႃႉ မၢင်မဵဝ်းၵေႃႈယူတ်းယႃယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႅၼ်းမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၵေႃႈမီး လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းထိုင်တီႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ လူးၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ပေႃးဢမ်ႇမႃးထိုင်တူဝ်ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်း တႄႇၸဵမ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၵႃႈၶၼ်ယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႈ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶႅင် ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇဢွၵ်းဢေႃၵူႈပိူင်ပိူင် ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်း လူဝ်ႇမေႃ ဝႆႉၸႂ်ၵျေႃႇၵျေႃႇ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်ယူႇတႃႇသေႇ၊ ပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉတင်းသဵင်ႈသေ လိုဝ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ၊ လိုဝ်ႈၸႂ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းယူႇလီယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.petcharavejhospital.com

https://siamrath.co.th

https://www.pobpad.com

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း