တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်

ယုမ်ႇဝႃႈတေမီးၵူၼ်းယၢမ်ႈႁၼ် ၵူၼ်းထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ယူႇၵူၺ်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယူႇ။ ပေႃးဝႃႈတေႉ ၵူၼ်းထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႉလီၵမ်ႉႁၢႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် Bipolar ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ႁၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ၊ လႆႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်၊ မီးတၢင်းသိူဝ်း  မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ သူၼ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၼ်ဢူၵ်းႁၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ထဵင်ၶိုၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၼႄႉၼမ်း။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်

 • ပေႃႈမႄႈၸွမ်းၸႂ် ႁဵတ်းၽိတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈဢမ်ႇသွၼ် ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပၼ် ၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မႃးတႃႇသေႇ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်တႃႇသေႇ။
 • ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးၵူၼ်းယွမ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။
 • ပေႃႈမႄႈၸႂ်ႉပိူင်ၵျၢမ်းႁႅင်းၼႃႇ။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ၵေႃႉယႂ်ႇၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်၊ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးသူၼ်ၸႂ်၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈတူၺ်းထိုင်။
 • ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပွင်ႇၸႂ်။
 • ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼႃႈတႃႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈလဝ်း၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၼႃႈတႃႁၢင်ႈလီ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတၢၼ်ႇၶဝ်။
 • ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉပၢႆးၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈပၢႆးၸႂ်ဢၼ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ လႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး တႃႇသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်

 • ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်လူၺ်ႈ ၼႄလွင်ႈလီလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးႁၼ်၊ ဢဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႄႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်သူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း။
 • ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းၽိတ်း ၼႆသေတႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ မီးလွင်ႈမီးတၢင်းလိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိူဝ်သေၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၵႂႃႇမူတ်း။
 • ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လီတေႉတေႉ၊ ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတေႉတေႉ၊ ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီတေႉတေႉၼၼ်ႉၵူၺ်း တေပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 • ပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၼၼ်ႉ တေဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယွင်ႇၼႃႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶိုၼ်းတင်းမူတ်း။
 • လႆႈၸႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇပိူၼ်ႈ၊ လူလၢႆထၢင်ႇလဵၵ်ႉပိူၼ်ႈ၊ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇပိူၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမေႃဝူၼ်ႉတေႃႇပိူၼ်ႈ။
 • လႆႈၸႂ်ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႃႇပိူၼ်ႈလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ။
 • ပႅတ်ႉလႅၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 • ႁဵတ်းၵႅင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လီလိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉမႃးသူၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 • ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉတေဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ။

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်

ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇလႄႈ ပိုတ်ႇၸႂ်ယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တီႈမေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးၸႂ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၵေႃႉတေထတ်းသၢင်တူၺ်းဝႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်မႃးယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တေၵႆႉလႆႈငိၼ်းလႄႈယၢမ်ႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပွမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉပွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတေယၢမ်ႈႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ယွမ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လွင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈဝႃႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈပၢႆးၸႂ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ် ၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမေႃယႃ ယူႇယဝ်ႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ− ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ – www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း