တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ် ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸမ်ၸမ် ၼိုင်ႈႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸမ် 1,000 ၵေႃႉ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၼႆႉယူႇ ၽွင်းဢၼ်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ပေႃးလူၼ်ႉလိူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ် ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈၾႃႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယုင်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽႄႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႆႈၸွမ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ငၢႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလိူင်ႇၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း လႆႈဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမီးၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းပီႊ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း