တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 58 ၵေႃႉ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇ ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼမ်ထိုင် 4 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈထူပ်းပႃးတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇရူဝ်ႇၸပတ်ႇ (Firozabad) ၸႄႈမိူင်း ဢုတ်ႇတႃႇရ် ပႃႇရႃႇတိတ်ႉ  (Uttar Pradesh) ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 58 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵူၼ်းတၢႆၵမ်ႈပႃႈၼမ် သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉလူႉပႅတ်ႈ ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇသေ ၶိုၼ်းပဵၼ်တူဝ်ၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈ ႁႃၸိူဝ်ႉၽၼ်းပႃၵိၼ်ယုင်း ပွႆႇၼႂ်းဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉၵူႈတီႈတီႈ တႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ တူဝ်ၼပ်ႉယုင်းၼႆသေ မီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ဢွင်ႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ 95 ဢွင်ႈတီႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇရူဝ်ႇၸပတ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇသေ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၺ်းဢွၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈယုမ်ႇယမ် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း မေႃယႃမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွၵ်းပိူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸင်ႇလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊပူၼ်ႉမႃး (ပီႊ 2020) တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇမီး 56 ၵေႃႉၵူၺ်းသေတႃႉ ၼႂ်းပီႊၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၼၵ်းၼႃဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ 43,072 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 32,810,892 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 439,054 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 31,993,644 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CETTY IMAGES, REUTERS

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း