တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 (May) ပီႊ 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 199 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၽွင်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းလိူၼ်တင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေၶဝ်ႈၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႆႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၵၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ်  ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၽူၼ်ပီႊၼႆႉ  တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းတေႃႇသူႈတင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၺႃးတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းထႅင်ႈၼႆ တႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ယူတ်းယႃၼၼ်ႉ တေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၶလိၼ်းၼိၵ်ႇ(Clinic) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇမီးသုၼ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် တႃႇယူတ်းယႃ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း လႄႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ ငၢႆးၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈလီလီသေ ၼႂ်းလိူၼ်တင်းၼႃႈသမ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃးတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းထႅင်ႈၼႆ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတႄႉတႄႉၼႆ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢုၵ်ႉၵႃႇၵျီႇဝိၼ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆယူႇ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ တႄႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီႊၶရိတ်ႉ 2020 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈ  9 (June – Sep) (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် လိူၼ် 10 လွင်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သေ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉၵူႈပီႊ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၸွမ်းႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ပေႃးပဵၼ်ထႅဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းဝႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်း လႄႈ ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း မီးသင်လၢႆလၢႆ  ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းရႃႇသီႇ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ

 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းရႃႇသီႇ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းမၼ်း ၵႂႃႇလႆႈၵူႈတီႈလႄႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ၵၼ်ၵူႈတီႈယူႇ။
 •  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႆႈ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း

 • ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း မီး 4 မဵဝ်း  ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် (A,B,C,D) ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢေႇ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပီ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်း သီႇ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႇ၊
 • ၼႂ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4 မဵဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း A လႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း B ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း

 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်းၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈၵူႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈသင် လဵၵ်ႉၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ပဵၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉယူႇ
 • မႄႈပႃးတွင်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) မႄႈမၢၼ်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ် ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇ၊ ၽူႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် ဢေႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸိုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵိၼ်းလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉဢၼ်တေပဵၼ်ၸွမ်းမႃးတင်းလင်ၵေႃႈၼမ်။
 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီသေ သင်ဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶဝ် တိတ်းၸပ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းလႄႈ  ထိုင်တီႈၸၢင်ႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။
 • သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသူမ်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၼၵ်းၼႃႇလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၶဝ်ယူႇ။
 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ မီးယႃႈယႃ တႃႇယူတ်းယႃယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈမေႃလိုၼ်ႈ ယႃ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႈႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း

 • မီးလူမ်းၼၢဝ် (လူမ်းမႆႈသုင်)
 • ႁူဝ်ၶႆႈ
 • ဢႆ (ၵမ်ႉၼမ် တေၸၢင်ႈပဵၼ် ဢႆႁႅင်ႈ)
 • ၶေႃးၸဵပ်း
 • တိၼ်မိုဝ်း ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ
 • တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သွင်ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်းတေႃႇထိုင် 4 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း

 • သင်ဝႃႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆ လူတ်းယွမ်းလႆႈလွင်ႈတေတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်း သေဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈတိတ်းၸပ်း ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းမႃးၼႆၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းပၼ် လွင်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ။
 • ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းသေ ၽွၼ်းၸႃႉဢၼ်ၸွမ်းမႃးတၢင်းလင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။
 • ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် မႄႈပႃးတွင်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) မႄႈမၼ်း (ဢမ်ႇဝႃႈပႃးတွင်ႉလႆႈၵႃႈႁိူဝ်)၊ လုၵ်ႈဢွၼ် ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈယႂ်ႇ၊ ၽူႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ဢေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၵူႈပီႊ။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မဵဝ်းယႃႈယႃ ဢၼ်သမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵိုင်ငၢမ်ႇတင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းယူႇၼႆ မၼ်းၵေႃႈ မီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။
 • ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ တႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၵူႈပီႊၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း မဵဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၵူႈတီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မႃးတႃႇသေႇယူႇ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သတ်းသေ ၸပ်းမႃးတီႈၵူၼ်း  (Zoonotic influenza)

 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်းဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တီႈ တူဝ်သတ်း၊ ၼူၵ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်မႃး။
 • ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈငၢႆးၵၼ်တင်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေႇၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႄလႆႈ။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼၼ်ႉ  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တၢင်း ၵႆႇ၊ မူ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းသူၼ်လဵင်ႉသတ်းၸိူဝ်ႉၼႆႉၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေပႂ်ႉတူၺ်းပႃးဝႃႈ ၸွင်ႇပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း မဵဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သတ်းသေပဵၼ်မႃး။
 • ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈ ၵႆႇ၊ မူ လႄႈ တူဝ်သတ်းတၢင်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆယူႇ။
 • ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈတႃႇတေပႂ်ႉတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈၵူၼ်း လႄႈ တူဝ်သတ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း

 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းလႆႈဝႆးၽၢႆ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။
 • တၢင်းပဵၼ်ၶႆႇဝတ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၸွမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ပိဝ်ယူႇၼႂ်းလူမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် မဵဝ်းဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း။
 • ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႈၸၢမ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်း ၼႂ်းသူပ်း ၼႂ်းၶူႈၼင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပိဝ်ယူႇၼႂ်းလုမ်း ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မွၵ်ႈ 1 မီႇတႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဢၢင်ႇၶႂၢင်ႇၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ သုတ်ႇမႅၼ်ႈၺႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈ။
 • ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးၸွမ်း မိုဝ်းဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။
 • ယွၼ်ႉၼၼ် တေၵႆႉလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉ လႄႈ သပ်ႉပျႃႇ သုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်တႃႇသေႇသေ သုၵ်ႈလၢင်ႉၽဵဝ်ႈသိမ်းၸဵတ်ႉထူ တီႈဢၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်။

ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ တႃႇတေႁႄႉၵၢင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼၼ်ႉ

 • မိူဝ်ႈဢႆႇ၊ ၶီႈၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ တေလႆႈဢဝ်ၽႃႈၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းသေ ဢႆ ၶီႈၸၢမ်၊ သင်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႃႈၽႅၼ်ႇၼႆၵေႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉငွၵ်းသွၵ်ႇသေ ဢႆ ၶီႈၸၢမ်သႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸေႈတိတ်ႉသျူးသေ ဢႆ ၶီႈၸၢမ်၊ ပေႃးဢႆယဝ်ႉ ၶီႈၸၢမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸေႈတိတ်းသျူးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်းလီလီ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းၸႂ်ႉၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း (သပ်ႉပျႃႇ) သေ သုၵ်ႉလၢင်ႉႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ႇ။
 • ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ မီးဢႁႃႇရႃႉ လႄႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်။
 • မိုဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉဢဝ် ၼမ်ႉ လႄႈ သပ်ႉပျႃႇ သုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်းႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်တႃႇသေႇ။
 • လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် ႁႂ်ႈဢိမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၼၵ်းၼႃၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ဢၼ်ၸမ်ႁဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁပ်ႉဢဝ်လွင်ႈတၢင်းမေႃယႃၶဝ် ၼႄႉၼမ်းလၢတ်ႈၼႄပၼ်မႃးၼၼ်ႉသေၵမ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − WHO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း