တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လူတ်းယွမ်းလူင်းပဵၼ် ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းတၢႆ 25 ၵေႃႉ

တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် လႄႈ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းထိုင် မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် လူတ်းယွမ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လႆႈတႄႇၵေႃႇတူဝ် တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းသေ လႆႈၽတ်ႉၶိုၼ်ႈၽင်ႇ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွၼ်းၵၢင် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃး ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ  135 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဢိၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႆႈထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈတင်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 56,000  လင် လႆႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1.3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 October 2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး 25 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တမ်ႇငႃႈ ဢၼ်ႁိူဝ်းလူမ်ႉၸူမ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းထႅင်ႈ 40 ၵေႃႉ ယင်းႁႃပႆႇထူပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းထိုင် မိူင်ထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ပွတ်းမၢင်တွၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 ၼႆႉတႄႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး လူတ်းယွမ်းႁႅင်းလူင်း ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလူမ်းလႅင်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ် လုၵ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းၼႆႉၵူၺ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼမ်ထိုင် 4 လုၵ်ႈ၊ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈထီႉ 4 လႄႈ ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ 155 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 40  ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း