တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (16/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း 27-28 May 2021 လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference  ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် (PPST) (16/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸုမ်းၽႂ်မၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်သေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် (PPST) (16/2021) ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ  ႁဝ်းၶႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇလႄႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မူႇပိူင်ႇၾႅတ်ႇတရႄႇ PPST ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေတၢင်ႇၼႄမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး  လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း (FRC) ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ တမ်းဝၢင်းပၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းပၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်တေၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈလႄႈသင် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်း တေႃႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – NCA-S EAO

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း