တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ NCA-S EAO တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST (20/2021) လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST (20/2021) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း PPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် PPST (20/2021) ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ်၊ ၸၢႆးလႅင်း၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးဢူး လႄႈ ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၶွမ်ႇမတီႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း PPST ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် PPST ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃးၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ 3 လိူၼ်တဵမ်တဵမ်ယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇတေ ၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆသေ ယူႇတီႈ PPST ႁဝ်းၶႃႈတမ်းဝၢင်းလႆႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး၊ ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ၵုမ်းထိင်း ယူတ်းယႃ   ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ၵုမ်းထိင်း COVID-19 သေ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း  လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးတေႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇ၊ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင်လူလွမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်း လွင်ႈတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေပဵၼ်မႃး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇပၼ် NCA ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo – NCA-S EAO

တႃႇၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾဵတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃႈ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) သေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 15 October 2021 ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီႊပီႊသေတႃႉ ပီႊၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၸွင်ႇထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈငိၼ်းယူႇ၊ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢိၵ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ၊ ယူႇတီႈ PPST ၵေႃႈ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉသေ  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 7 ၶေႃႈ ဢၼ် PPST လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း