တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် UEC

ဝၢႆးသေၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆသေ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်သဝ်းယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် (5) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (TNP) ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP)ယဝ်ႉ တႃႇ (4) ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (4) ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽေးသၽႃႇဝ ၊ ဢမ်ႇမီးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်သင်လႄႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵူႈလွင်ႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပေႃးတေဢမ်ႇသုမ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တီႈမိူင်းၵိုင်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း (56,000) ပၢႆ တေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း UEC ၽၢႆႇလဵဝ်၊ ယူႇတီႈ UEC သေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇယူႇဝႃႈၼႆ။

 ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ− သင်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လီၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေၶိုၼ်းထၢမ်တူၺ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၵိုင်၊ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ (3) ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼမ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးတိုၵ်ႉထတ်းသၢင်သေ တေၶိုၼ်းတၢင်ႇထိုင်ပၼ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ လူဝ်ႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း (17) ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း