တႃႇလီႇပၼ်ႇ တေၸႂ်ႉၶိုၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢၼ်တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 20,000 ၵေႃႉ ႁိမ်ၽိုတ်ႉၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထိုင်ႈတီႈယဵပ်ႇၵၼ်တၢႆ 7 ၵေႃႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းလႆႈဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ယိုၼ်ႈၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉလဵၵ်း ပၼ်သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၶွပ်ႇဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လွတ်ႈၽေးသၢႆၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢင်းၵိတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉႁိမ်ၵၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄလႄႈ ၼႅတ်ႈၽိုတ်ႉပၢႆႈၵၼ် ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၽေး ထိုင်သၢႆၸႂ် ၼႂ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၶွင်ၸုမ်း တႃႇလီႇပၼ်ႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ (ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ) ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၸုမ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၸွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵေႃႉၵဝ်  လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ ၵေႃႉၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉလႄႈ ၵူၺ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆၼၼ်ႉၸိုင် လီမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းပႃး ဝႃႈၼႆ။ သင်ပဵၼ်လႆႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ တႃႇလီႇပၼ်ႇၶဝ် ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တေတိူဝ်းလီသေၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း