တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေသိုဝ်ႉယႃႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း NGO ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႂ် ႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တေသိုဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼၼ်ႉမႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမၵ်ႈမီးၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉ MOCC လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉ တႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 3 သႅၼ်ပၢႆသေ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ် ၶႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်း MCCOC ၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေတိူဝ်းဝၼ်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2021 ၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook Page လုမ်းၽွင်းတၢင်ဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈၸွႆႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) မဵဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းႁွင်ႈၽႃႇတတ်း 100,000 ဢၼ် ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း N95 တႃႇမွၵ်ႈ 30,000 ဢၼ် ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈႁႄႉၸိူဝ်ႉမႅင်း PPE 13,000 လႄႈ ထူင်မိုဝ်း 10,000 ၸုမ် တႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
This handout photo from local media group Chinland Herald Daily News taken and released on June 16, 2021 shows health workers in protective gear carrying a coffin bearing a body of a Covid-19 coronavirus patient out of a hospital in Falam township, western Myanmar’s Chin state, for burial at a cemetery. (Photo by HANDOUT / CHINLAND HERALD DAILY NEWS / AFP) / —–EDITORS NOTE — RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / CHINLAND HERALD DAILY NEWS ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%) ၼႆႉ လႆႈႁုပ်ႉထူပ်းၽွၼ်းယွၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉယူႇသေ ၸႄႈဝဵင်း 330 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႃႇ 296 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼၼ်ႉ တိုၼ်းလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ယူႇ 3 မဵဝ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃးၸိူဝ်ႉၽၼ်း Delta ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်တီႈဢိၼ်းတီးယႃး ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 July 2021 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမူၵ်ႈသႂ် ၵူၼ်းဢၼ် ထၢင်ႇထိူမ်ယဝ်ႉ 2.8 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႉ မီးယူႇ 190,000 ပၢႆ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆ မီးယူႇ 3,838 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်းမီးယူႇ 146,358  ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းသဝ် လႄႈ ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇၼမ်ႉမူၵ်ႈသႂ်ႇ ဢၼ်ထၢင်ထိူမ်ဝႃႈ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ တႃႇ ၼိုင်ႈမိုၼ်ပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 3,400 ပၢႆ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈမီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသမ်သိပ်းသီႇၸုတ်းသွင် (34.2%) ၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉႁူင်းယႃ ႁွင်ႈပၼ်ယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ပေႃးလူၼ်ႉယူႇဝႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃလႆႈထႅင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတေႃႇသူႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တႃႇတေလႆႈမႃး ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၸိုင် တႃႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူႇတီႈၼွၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တေၶၢမ်ႇယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ  ၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃတူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၵေႃႈ ထၢင်သႂ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) သမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း