တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ပိုတ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်း ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ သဝ်ႈမွင်ၵႂႃႇၼိုင်ႈၵမ်း ယွၼ်ႉတင်းသွင်မိူင်း မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းလႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 6 လမ်းၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 6 လမ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  17 September 2020 ၽၢႆႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ တေပၼ်ၶႂၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 6 လမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ တေလႆႈပိၼ်ႇလၢႆႈၵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – แม่สายเออีซี – สื่อสร้างสรรค์

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃႉတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢမ်ႈတီႈၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 200- 300 လမ်း ယူႇယူႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိူဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 6 လမ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမတီႇလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်တီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း 1G1 HOTEL ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် လၢႆလမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ႁႂ်ႈမီးပႃး မၢႆမီႈႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသေလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း