တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 25 ထႆး တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢမ်ႈၶူဝ် တီႈမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈထႆး  ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢမ်ႈၶူဝ် တီႈမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး – ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းတူ ၶၢမ်ႈမိူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 25 ထႆး တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢမ်ႈၶူဝ် တီႈမႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢဝ်မႃးတီႈ Facebook – Tai Descent”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး လႆႈပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ တီႈမႄႈသၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းၼမ် ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၶူဝ်ၵေႃႈမီး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶၢမ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈ မီးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ လႆႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း ၶၢမ်ႈၶူဝ်ႈ ပွၵ်ႈဝၢႆႇၸူးၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၽႂ်မၼ်း လႄႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ထႆး တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ႁႂ်ႈၶၢမ်ႈၶူဝ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄ တေႃႇသူႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး လႆႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း