တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း

ယွၼ်ႉတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ 4  ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၸီႉသင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတၼ်းႁဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ထႅင်ႈ 16 ၵေႃႉ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းမိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ တၼ်းႁဵင်း ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၸီႉသင်ႇ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းတင်း 4 ၵေႃႉ လၢတ်ႈလွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ မိူင်းယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶႄႇဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 (လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်တင်း ပေႃႇလသီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် လႄႈ လၢတ်ႈလွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ ၸီႉသင်ႇ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉပႅတ်ႈတၼ်းႁဵင်းလႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၽၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်း တႅပ်းတတ်းတြႃးသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ထႅင်ႈ 16 ၵေႃႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႇႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ လႄႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (70) ပီႊ ၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁၢမ်ႈၸုမ်းတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸူႉတုမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶႄႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း