တႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လုမ်းတြႃး ICJ

တႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းတီႁိတ်ႉ မိူင်းၼႄႇတႃႇလၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈၶၢႆ လွင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ သေ ၵႄႈၶၢႆလွင်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ 8 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2019 ၼၼ်ႉသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၸိုဝ်ႈသဵင်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယုမ်ႇယမ် လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ တႄႇထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် မိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၵႂႃႇ မိူင်းဝၼ်းထီႉ 10 December 2019 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 December 2019 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တၢင်ႇထိုင်လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ၊ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဢႃႇသႃႇ ARSA ၶဝ် တိုၵ်းယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ပီ 2017 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပီႇယႃႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၽိတ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ၶႂၢင်ႉ  ၸုမ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ မိူၼ်တင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းလွင်ႈယႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ သင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ICJ ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈၶၢႆၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉလွင်ႈၽွင်းတၢင် မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈ မေႃႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ လွင်ႈတႅၼ်းၽွင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ 8 ၵေႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 December 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇယေးငိုၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉပႅတ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း