တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (5) ပီႊၼၼ်ႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးတႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်သေ ၵႂႃႇၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးလၢႆလၢႆ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ပီႊ 2016 မႃး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းမႃး  ၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  တႅၼ်းၽွင်း (17) ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇထိုင် ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းသေလွင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ်သင်သေလွင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလၢႆလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႃႈတႅၼ်းၽွင်း (17) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇတႅၼ်းတၢင်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) (4) ၵေႃႉ၊ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (1) ၵေႃႉ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) (1) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် မိူဝ်ႈ (5) ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (4) ၵေႃႉ ဢူးၸေႃးပီႇသၢင်ႇတဵင်းမျိၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇမၢႆ (9) မိူင်းယၢင်း ၊ ဢူးၸေႃႇမိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶိၼ်ႇဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ မိူင်းမွၼ်း၊ ဢူးဝိၼ်းသူၺ်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်မေႃႇလမျႅင်ႇ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႅၼ်းတၢင်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းၵျေႃႇ (ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း− TNP)  တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ဢူးလီႇၵျဵင်းၽူ (ႁွင်ႉ) ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ) တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုင်းၵႅင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇၼၢၼ်ႇတႃႇတေႇတႃႇ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃႈတႅၼ်းၽွင်း (17) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပႃးတေႃႇၸူႉၸူႉလုၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႅၼ်းၽွင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ လိူဝ်သေၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးယဝ်ႉ တၢင်ႇထိုင်ပၼ် ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းတၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၵူႈၵေႃႉ မီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ၊ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈမၢႆမီႈ လႄႈ တႅၼ်းတၢင်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈတႅၼ်းၽွင်း ဢမ်ႇတၢင်ႇထိုင် ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢမ်ႇပေႃးမီး ၽွၼ်းလီသင်ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေတူၺ်းပႃႇတီႇသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ႁႂ်ႈတူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီသေယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃးတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းတေသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း