တႆးတိုၼ်းဢမ်ႇလိုမ်း

တႆးတိုၼ်းဢမ်ႇလိုမ်း

ပၢႆၵမ် − ၸၢႆးၸိူင်းဢွၼ်ႇ(ၶႅၵ်ႇ)မိူင်းမိတ်ႈ
မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီႊ

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း