ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 August 2022 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ်  ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 August 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်း ဢဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႂႃႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 28 ၵေႃႉ၊ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:40 မူင်း ၼႂ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်တႃႇ 15 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ မၢင်ၵေႃႉတၼ်းလႆႈၼုင်ႈၵူၼ်ပွတ်း သိူဝ်ႈပွတ်းၵူၺ်း၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ မီးမေးၼၢင်းဢၼ်ပႃးတွင်ႉဝႆႉတၢင်းႁိူၼ်း၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ SSPP ၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ထၢမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ် SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း