ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်

ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ တေထိင်းသိမ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈလမ်းတူၼ်ႈမီး 27 ထတ်း 8 ၼိဝ်ႉ၊ တၢင်းသုင်မွၵ်ႈ 150 ထတ်း ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းပၺ်ႇၺႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ဢိူင်ႇဢုင်းသီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူၼ်ႈသုင်မဵဝ်းၼိုင်ႈသေ တၢင်းသုင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တေၸၢင်ႈမီးမွၵ်ႈ 160 ထတ်း၊ မီးမွၵ်ႇသႅဝ်ဢၢႆႁွမ်၊ မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းသမ်ႉ တေၵႆႉၵီႈၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် လိူၼ် June ထိုင် လိူၼ် September ၵူႈပီႊပီႊ ၸိုဝ်ႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းႁွင်ႉဝႃႈ Champaca ၼႆယဝ်ႉ။

ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်
Photo Shan State Forest Department

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈႁၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈလမ်းတူၼ်ႈ တေမီး 16 ထတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တေၵႆႉႁၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း တေဢမ်ႇပေႃးၵႆႉႁၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈမႃးထူပ်းႁၼ် တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢမ်းဝႆႉယူႇ၊ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထိင်းသိမ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ  လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇထုၵ်ႇယႃႉတႅပ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉမိူင်းတႆး တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ သိုပ်ႇထိင်းသိမ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်
Photo – Shan State Forest Department

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း