ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈၼဵင်ႈ (2) တူၼ်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ မိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူၼ်ႈၼဵင်ႈ (2) တူၼ်ႈ ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ မိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ လႆႈသွၵ်ႈႁႃထူပ်းႁၼ် တူၼ်ႈၼဵင်ႈတူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိမ်းၵွင်းမူးလွႆသႅင် ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈၼဵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းယႂ်ႇလမ်းတူၼ်ႈ 5.8 ထတ်းသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ် ထိင်းသိမ်းလုမ်းလႃးမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢႃႇယုတူၼ်ႈၼဵင်ႈမီးလၢႆပီႊ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ် မွၵ်ႇၼႄၼၼ်ႉ ပေႃးပိတ်းၼဵင်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈယွတ်ႈၼဵင်ႈမွၵ်ႈ (15) ၸွႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉမိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ လုင်းထုၼ်းမျိၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တပ်ႉမိၼ်းတႃး (တပ်မင်းသား) ဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းတီႈဝၢၼ်ႈတပ်ႉမိၼ်းတႃးလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈတူၼ်ႈၼဵင်ႈ ဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလူင်ထႅင်ႈ တူၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတပ်ႉမိၼ်းတႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တူၼ်ႈၼဵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းယႂ်ႇလမ်းတူၼ်ႈ 4.11 ထတ်းသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ဢႃႇယုတူၼ်ႈၼဵင်ႈမီးလၢႆပီႊ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးပိတ်းၼဵင်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈယွတ်ႈၼဵင်ႈ မွၵ်ႈ (10) ၸွႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇပႃႇမႆႉ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ မၵ်းမၼ်ႈတူၼ်ႈၼဵင်ႈ (2) တူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တူၼ်ႈၼဵင်ႈဢၼ်တူၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၵႂႃႇ သင်ဝႃႈထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ တူၼ်ႈၼဵင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်သေၼႆႉ ပေႃးၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ မီးတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် တူၼ်ႈမႆႉၵိုၵ်းပိုၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း