ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်းတီႈတူဝ်ဝူဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၸူးၵူၼ်း

ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉမီးဝူဝ်းလမ်တူဝ်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵွင်ႇၵထွင်ႇ ဝဵင်းပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ မိူင်းၶၢင် လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်းမၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်သိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG ဝႃႈ − ဝူဝ်းလမ်တူဝ်ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၸွမ်းၼိူဝ်ႉၼင်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလူင်မဵဝ်းၼႆႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် လၢမ်းၸူးသတ်းတၢင်ႇတူဝ် ဢၼ်မီးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇသေ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵူဝ်လၢမ်းၸူးပႃးတီႈ တူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်းတီႈတူဝ်ဝူဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၸူးၵူၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝူဝ်းလမ်တူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉၼႆၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃသတ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵႂႃႇၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်းဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ KNG ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 June 2022  ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း