ထူပ်းႁၼ်ယုၵ်းယၵ်း 200 ပွင်ႇပၢႆ ၼႂ်းတွင်ႉပႃဝူၺ်ႇလ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း သၵွတ်ႉလၢၼ်း

တီႈႁိမ်းႁၢတ်ႇသၢႆး ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇတီႈၼိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းသၵွတ်ႉလၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးပႃဝူၺ်ႇလ တူဝ်ယႂ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈ တၢႆဝႆႉယူႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၽႃႇတူၺ်းတွင်ႉသေ ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႆႈတၢႆၼႆလႄႈ လႆႈထူပ်ႉႁၼ် ယုၵ်းယၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅဝ်ႉၵၢင်ပႃ ၊ ၸိူၵ်ႈ ၊ ထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ (ထူင်ၸေႈ) လႄႈ ထူင်မိုဝ်း တင်းမူတ်း ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 200 ပွင်ႇပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃဝူၺ်ႇလတူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းမဵဝ်း ပႃဝူၺ်ႇလ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Sperm ၼႆသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မီးယူႇၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2019 ၊ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းသေ ၽႃႇတူၺ်းၼႂ်းတွင်ႉပႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးယုၵ်းယၵ်းၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 200 ပွင်ႇပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီမွင်ၸႂ်တေႉတေႉ ၊ ဝၢႆးသေ ႁဝ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၽႃႇတူၺ်းတွင်ႉပႃယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယုၵ်းယၵ်းလႄႈ ႁႅဝ်ႉၵၢင်ပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈၵႆႉလႆႈ သိမ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းလႄႈ ႁႅဝ်ႉၵၢင်ပႃၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇဝႃႈ ယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်ပႃဝူၺ်ႇလ တူဝ်ၼႆႉ ၵိၼ်ၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်ပႃးၸွမ်းလူမ်းလႅင်ႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁၢႆႉပႃး တူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းထဵင်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်း ပႃဝူၺ်ႇလတူဝ်ၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ ပႃဝူၺ်ႇလ တူဝ်ၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်းယုၵ်းယၵ်းၼႂ်းတွင်ႉၼမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ႁူင်းၶဝ်ႈလႄႈ သႂ်ႈၼႂ်းတွင်ႉသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်တေႉတေႉ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယုၵ်းယၵ်းလူင်ၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းတွင်ႉပႃဝူၺ်ႇလတူဝ်ၼႆႉ ၼႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်း လွင်ႈၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် November ၼႆႉၵေႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵႂၢင်တူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်သိူဝ်း ၵိၼ်ၺႃးယုၵ်းယၵ်းလႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဝႃႈတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းသူၼ်သိူဝ်းသူၼ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈသိမ်းယုၵ်းယၵ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေထိင်းသိမ်းလႆႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ BBC  ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း