ထူပ်းႁၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးၸူႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ယွၼ်ႈလင်ၶိုၼ်ႈမႃး (2) ၵမ်း ႁိမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 ၽွင်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ (19:00) မူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽၢႆႇၽူႈၸွပ်ႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး တရူၼ်း (Drone) သေ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထူပ်းႁၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ၸွမ်းသၼ်လွႆ သႅတ်ႉတွႆႇယေးၵူင်း ပွၵ်ႇၵျွင်းၵျီးၸူႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ထူင်သၢႆး (1) ထူင်၊ ၸိူၵ်ႈသၢႆၾႆး ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း (30) မီႇတိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၼေႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇပလိၵ်ႈတႄႉဝႃႈ ႁူႉတီႈမၼ်းယဝ်ႉၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းတွပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈသိုၼ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸွမ်းသၼ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆယူႇ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထူပ်းႁၼ် ထူင်သၢႆး၊ ၸိူၵ်ႈသၢႆၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ သႅတ်ႉတွႆႇယေးၵူင်း ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးၸူႉ ၊ ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးၸူႉၼႆႉသမ်ႉ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း သၼ်လွႆၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သၼ်လွႆ သွင်တီႈၼႆႉသမ်ႉ မီးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႅပ်ႈယူႇတီႈ သၼ်လွႆသႅတ်ႉတွႆႇယေးၵူင်း ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵႂႃႇၸူးသၼ်လွႆၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပဵၼ်တီႈလႂ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈယၢပ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ၶိုၼ်ႈ (2) ၵမ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း