ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸႄႈဝဵင်း လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ် RTD Test Kit သေ ၵူတ်ႇထတ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၶၼ်သင် တႃႇၵူၼ်း 282 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 7 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်း 13 ၵေႃႉ သေ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ပွၵ်ႉ (2) ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 10 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ (3) 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ၶၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီလႄႈ တေၸဵဝ်းၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယူႇၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ငိုၼ်းတွင်း၊ တီႈၵိၼ်တီႈယူႇ  ၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ၊                    ထိုင်မႃး  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 October 2021 ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သိုပ်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈ Test kit  ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 170 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ မီး 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Tachileik News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း