ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ထႅင်ႈ (56) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈ (56) ၵေႃႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Kanbawza Tai ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (11) ၵေႃႉ ၊ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ (37) ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ထႅင်ႈ (8) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (56) ၵေႃႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽေႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး (4,931) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (224) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး (2,935) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (100) ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မီး (1,771) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (26) ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

သၢႆမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆမၢႆတီႈႁူင်းယႃ၊ ဢွင်ႈတီႈဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ Pilot project ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လႄႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း (Stay at home) ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း