ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းၵူၺ်း ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း (3) ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး (1) ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ (4) ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ပႃႈဢေးပဝ်း ဢႃႇယု (57) ပီႊ လႄႈ ၵျေႃႇဢေး (ႁွင်ႉ) ဢွင်ႇၶမ်း ဢႃႇယု (32) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ (4) ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈသိုၼ်းဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး (1) ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈဢၢႆတူႇၼဝ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်း ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႇၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူႉၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူဝ်ႇၶျိတ်ႉမူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ မိတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵဵပ်း ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ− ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းလႆႈဢၢႆတူႇလႄႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ (2) ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉထၢင်ႇတႄႉ တေမီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တင်းတူဝ်လမ် ၵမ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ တၢႆသွင်ၵေႃႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးႁွႆးၸဵပ်းသင်၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 19:30 မူင်း ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈသေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႃႈဢေးပဝ်းလႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း