ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်ထိုင် 81 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ

လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုးၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၾူၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးႁႅင်း။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမႃႇၵျီႇၼီႇ (Majene) ၵုၼ်သူႇလဝေႇသီႇ  (Sulawesi) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ထိုင် 81 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶူၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ ယင်းထူပ်းႁၼ်ပႃး ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉ လွတ်ႈသၢႆၸႂ် ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ တႂ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေး၊ ႁူင်းယႃ လႄႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ႁိူၼ်းယေးပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – AP

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸႂ် လူင်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးလွင်ႈယၢမ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇ ထႅင်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းလွတ်ႈသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ႁိူၼ်းယေး၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ႁူင်းယႃတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈလူမ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းမိူၼ်ၵၼ် တီႈႁူင်းယႃၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ် လႄႈ မေႃယႃ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆမိူၼ် ယွၼ်ႉၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း