ထူဝ်ႈလူင် ၶႂ်ႈပူၼ်ႉထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မီးၵူၼ်းၸွမ်းထူဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 3 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 09:00 မူင်း ထူဝ်ႈလူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းထူဝ်ႈ တၢႆတင်းၼမ်။

ထူဝ်ႈလူင် ၶႂ်ႈပူၼ်ႉထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မီးၵူၼ်းၸွမ်းထူဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆတင်းၼမ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ 11 ၵေႃႉ  ဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတၢင်ႇထူဝ်ႈလူင်သေ ၵႂႃႇၶၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ၊ မိူဝ်ႈထိုင်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ထူဝ်ႈလူင်သမ်ႉ ၶႂ်ႈပူၼ်ႉထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈ လႄႈ လႆႈႁေႃႈဝႆးသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၶီႇၸွမ်း ထူဝ်ႈလူင်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ − ဝႃႈၼႆ။

ထူဝ်ႈလူင် ၶႂ်ႈပူၼ်ႉထူဝ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မီးၵူၼ်းၸွမ်းထူဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆတင်းၼမ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်”

ၸုမ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ၵေႃႈ ဝၢႆးသေ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်  ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း