ထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းႁူၺ်ႈ လႄႈ မီးၵူတ်းတၢႆ 10 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶီႈၸွမ်း ထေႃႈလႃႈၵျီႈလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၽေးဢူးပၢတ်ႈ လႄႈ တူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ သေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းၼမ်။

ထေႃႈလႃႈၵျီႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းႁူၺ်ႈ လႄႈ မီးၵူတ်းတၢႆ 10 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 May 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း 20 ၵေႃႉ (ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ)  ၶီႇထေႃႇလႃႈၵျီႈ လမ်းလဵဝ်ၵၼ် သေ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းထေႃႈလႃႈၵျီႈလူင်းၵုင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး လႄႈ လွႆသၢမ်သုမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇသေ လႆႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ (တၢင်းလိုၵ်ႉႁူၺ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ထတ်း) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ထေႃႈလႃႈၵျီႈ တူၵ်းႁူၺ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ သဵင်ႈသၢႆၸႂ် 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း