ထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်မီးၵွင်ႉ တီႈမိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ (6) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 February 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ (Pakistan) လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်မီးၵွင်ႉ ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၽင်ႇပၢင်လၢႆႇ ဝဵင်းၵရႃႇၶျီႇ(Karachi) မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆ (6) ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ (50) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းလူမ်း မီးဢၢႆၵွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁေသေ လႆႈဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉၼႃႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ လွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်သုတ်ႇၼုမ်ၺႃး ဢၢႆထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် မီးၵွင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ သေ လွင်ႈဢၼ်ထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်မီးၵွင်ႉ ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ်ဢၼ်မီးၵွင်ႉ ၼႆႉ ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ႁိူဝ်းသၢင်း ၽေႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဝဵင်းၵရႃႇၶျီႇၼၼ်ႉသေ ထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼင်းၶဵဝ် ပေႃးတေဝႆႉလႆႈႁိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ် ၸိုမ်းႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႈႁိူဝ်း ဝဵင်းၵရႃႇၶျီႇ တႄႉတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ  ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၵႂႃႇၵိုတ်းတီႈ တႃႈႁိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း