ထၢႆႇဝၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် (CoronaVirus) ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်တင်ႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ COVID-19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (29) မိူင်းယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး။

Photo – AFP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2020 ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅဝ်ႉၵိင်ႇ (Xiaogang) မိူင်းထၢႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ၊ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈ ဢွၵ်ႇလႄႇယဵမ်ႈသူၼ်သိူဝ်း၊ လၢၼ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လိူဝ်သေ လၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၵႃႉၶၢႆလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AFP

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉၼႆႉသေ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸိုင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တေမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ပၵ်းပိူင် လႄႈ တေလႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ18 February 2020 မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽိူမ်ႉသုင်ထိုင် (73,332) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၵႂႃႇ (1,873) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (12,681) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) ၵေႃႈလႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၽႄႈတိူၼ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thai PBS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း