ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ တၢႆထင်တီႈ

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု (13) ၶူပ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းဝႆႉသေ ၼွၼ်းလဵၼ်ႈၾူၼ်း ၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:30 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆတီႈယူႇ ၼိူဝ်ၵူႇတီႈၼွၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းလွင်ႈတၢင်းၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပရႁိတ) ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၽေး တီႈဝဵင်းပရႃၵျိၼ်းပူးရီး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၸွမ်းတူဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ၼွၼ်းလူႉတၢႆယူႇ ၼိူဝ်ၵူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸွမ်းၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်း မီးႁွႆးမိူၼ်ၾႆးမႆႈ သမ်ႉမီးပႃးသၢႆၾႆး ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း မႆႈၵိုၵ်းပႃး မီးဝႆႉတီႈၶႅၼ်မၼ်းၼၢင်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ သၢႆထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း ဢၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ပွမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ (ၵႃႈၶၼ်ပေႃး) ၶၢႆၸွမ်းလၢၼ်ႉၵုၼ်ႇ (20) ဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း တီႈဢၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းယူႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ လၢၼ်ဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵိၼ် ၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉ လၢၼ်ယိင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လၢၼ်ဢွၼ်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇသင်သေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ လၢၼ်ယိင်းလူႉတၢႆယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် သိုပ်ႇၾူၼ်းၸႅင်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈလူႉတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု (13) ၶူပ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈယူႇၵိၼ်ဝႆႉၸွမ်း တီႈႁိူၼ်းပူႇၼၢႆးသေ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်း ပေႃႈတင်းမႄႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃႈတင်းမႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းဢလူႉသဵင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းသေ လဵၼ်ႈၾူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်သၢႆထႅမ်ၾူၼ်း ဢၼ်တႄႉမၼ်းႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလူလွမ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Smart Phoe (ၾူၼ်း၊ မိုဝ်းထိုဝ်) ယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ လဵၼ်ႈၾူၼ်း၊ ဢမ်ႇလီသဵပ်ႇ သၢႆထွမ်ႇႁူသေ ထွမ်ႇၾဵင်းၵႂၢမ်း သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၾူၼ်းဝႆႉၼႆ ပဵၼ်ၼ်ဢၼ် လွတ်ႈၽေးလီသေပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း