ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တင်းၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆး ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်း လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် လႄႈ ၸွမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး သေ ထူပ်းႁၼ် ႁိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 2 လမ်း ၶဝ်ႈၵိုတ်းတီႈတႃႈႁိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ဝၢၼ်ႈသူပ်းရူၵ်ႉ ပွၵ်ႉ 1 ဢိူင်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸဝ်ႈႁိူဝ်း 2 လမ်း ႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၵႂႃႇသေ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸင်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူဝ်း 2 လမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမဝႆႉ 32 ထူင်၊ ၼိုင်ႈထူင်လႂ်မီးယႃႈမ 2 သႅၼ် မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈယႃႈမတင်းမူတ်း 6,400,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း