ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 60 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 60 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈလႅၼ်လိၼ်ယၢင်း−ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 45 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 2 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 August 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 15 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းထႆးဢၼ်ဢွၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 2 ၵေႃႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်ယၢင်း−ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵျၼပူးရီး မိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈၼႄတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်မႄႈသွတ်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈမႄႈသွတ်ႇထိုင်ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇသမ်ႉ တေလႆႈပၼ်ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 15,000 ထိုင် 20,000 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 60 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမတီႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း  COVID-19 မိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းထႆး တႃႇၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉ 17 လိူၼ်ၼႆႉ ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးမွၵ်ႈ 40,000 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 30,000 ၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ မွၵ်ႈ 10,000 သမ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် ယၢင်း−ထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၵျၼပူးရီး မိူင်းထႆးၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းထီႉ−2 ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 60 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း
ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း 200 ပၢႆၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 ၼၼ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူၼၢၼ်းတေႃႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢႆး 100 ယိင်း 120 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 220 ၵေႃႉ တေႃႉၶူဝ်းလဵင်းသေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈတွၼ်ႈယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ် လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ လႄႈ ၸေႊၵဝ်ႇ ၵႆႉၵႆႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lockdown ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ၽၢႆႇၶႄႇၸင်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း