ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (11) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ တႃႇ (2) ၵေႃႉ မီးလူမ်းၼၢဝ်သုင်ႁႅင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (11) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (2) ၵေႃႉ မီးလူမ်းၼၢဝ်သုင်ႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး The Nation ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉမိူၺ်းသေ ဢၢင်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽွင်းယၢမ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တၢင်းၽၢႆႇထႆး ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

သီႇရီႇၽွၼ်း သွၼ်ဝႆး (Siriphon Sonwai) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵမ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (3) ၵေႃႉ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇထႆး၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽူႈယိင်း 6 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (8) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႃး ၽၢႆႇထႆးသေ မူၵ်းပႅပ်ႉဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (2) ၵေႃႉ မီးလူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁူင်းယႃ မႄႈသွတ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းလႄႈ ဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း တီႈမိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS North ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  (6) ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ တႃႇ (4) ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်ၶဝ် တေႁႃၵၢၼ်ပၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈၵႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇလၵ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းထႆး၊ တႃႇ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈၵႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး (3,000) ဝၢတ်ႇ (128,445 ပျႃး) တႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ− တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းသေ တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆး တႄႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် March တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August 2020 ၼႆႉ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း (153) ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵဵပ်းတူဝ် ယူႇတီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်မိူင်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း