ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီး 100 ပၢႆ တီႈမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉၽင်ႇတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းမိူင်းထႆး ဝဵင်းမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ႁူဝ်လိူၼ် July 2020 ၼႆႉ မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပဵၼ်ပႃး ၽူႈတၢင်တူဝ် လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶဝ်မီးသေယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်မိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ၊ ပေႃးၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈသင်လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈဝႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၵူဝ်လႆႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈမႄႈသၢႆသေ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆသေ မိူင်းထႆးတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၢႆ(1) မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 (လိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃးသေတႃႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး ပေႃးတေၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်သွင်မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်တေပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ။

ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီး 100 ပၢႆ တီႈမႄႈသၢႆ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵၼ် မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽင်ႇမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၽင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ မၢင်တီႈ ၼမ်ႉပဵင်းတႃတိၼ်ၵူၺ်းလႄႈ တႃႇတေၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယၢပ်ႇသင်၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးယူႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ဢၼ်ပႃးၼၢမ် ၵႂႃႇလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉၽင်ႇၼမ်ႉ ဢၼ်ၵႆႉမီးၵူၼ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဝဵင်းမႄႈသၢႆ တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)။

ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီး 100 ပၢႆ တီႈမႄႈသၢႆ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇထႆးၶဝ် လႆႈတင်ႈဝႆႉ ၾႆးသူဝ်ႇလႃႇ (Solar) လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်  (22) ၸုမ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသေ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွင်းသွင်မိူင်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇပႃးၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းထႆး လႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီး 100 ပၢႆ တီႈမႄႈသၢႆ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း