ထႆးတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၼႂ်းသၢႆမၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူင်းထႆးတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမိူင်း ႁပ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၼင်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း 63 မိူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တဵမ် (2) ၶဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း (63) မိူင်းဢၼ်ထႆးပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇသေ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း၊ ႁွင်ႇၵွင်ႇလႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းလၢဝ်း၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵွၼ်ႇၼႃႈတေၶိုၼ်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ တဵမ် (2) ၶဵမ်ပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − မၼ်ႈၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈလႄႇၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းလီၶိုၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပိုၼ်ႉတီႈပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမိူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်းၼၽုမ်း ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းပၢႆ (ယၢမ်းမူင်းမိူင်းထႆး)သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းထႆး ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း