ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉ မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း (Curfew)

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းသေ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း (Curfew) ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 22:00 – 04:00 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 02 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00 မူင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 April 2020 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် (100) ပၢႆ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၼ် ၶႅၵ်ႇၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇလႄႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်တေပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႅၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇမႃးယူႇၵိၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇၸိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼမ်လိူဝ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:00 – 04:00 မူင်း ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တေၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီ၊ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ ဢၼ်တေလႆႈၵႂႃႇႁူင်းယႃလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင် ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၸိုင် တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် (2) ပီ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း (40,000) ဝၢတ်ႇ သင်ၽိတ်းႁၢႆႉႁႅင်း တေၸၢင်ႈၺႃး တင်းတၢမ်ႇငိုၼ်း လႄႈ တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် တင်းသွင်မဵဝ်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 02 April 2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းထႆး တင်းမူတ်းမီး (1,875) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (15) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း