ထႆးမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃ  (Food and Drug Administration) မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႈယႃႈယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး (Government Pharmaceutical Organization) ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး  ယႃႈယႃယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၾႃႇဝီႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Favipiravir) ၼၼ်ႉ တႃႇယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Nantakarn Suwanpitakkun ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇယႃႈယႃ ၼႂ်းၸုမ်းၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႈယႃ ၾႃႇဝီႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ(Favipiravir)  တႃႇယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ထႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉယႃႈယႃမၼ်း မိူၼ်ၵၼ်တင်းၼွၵ်ႈမိူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ တေသၢၵ်ႈသႃႇသေ ဢၼ်ဢဝ်ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉယႃႈယႃ ၾႃႇဝီႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ(Favipiravir)   ၼႆႉ မွၵ်ႈသၢမ်သႅၼ်မဵတ်ႉသေ တႃႇၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉ မွၵ်ႈ 9 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉၼႆႉ လႄႈ ၽွင်းထႆးလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ  (April 2021) ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉယႃႈယႃ တႃႇယူတ်းယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇ 5.5 လၢၼ်ႉ ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်း ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ မီးၸိုဝ်ႈလပ်ႉဝႃႈ T-705 လႄႈ ပဵၼ် ဢီႈယႃ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တေဢၢၼ်းၸႂ်ႉ တႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁႅင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉ သုင်ႁႅင်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပႃး ၼႂ်းတွၼ်ႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉ မေႃယႃၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉၼႂ်းႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ပွတ်ႇမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉသေ ယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတေၽႄႈလၢမ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉပွတ်ႇ လႆႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ Favipiravir ၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇမေႃယႃၶဝ်ၼႄႉၼမ်းလၢတ်ႈၼႄ ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းပီးလူၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈထွမ်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်းမေႃယႃသေ ၸင်ႇၵွႆႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်းမေႃယႃသေ လႃႈလီၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃၼႆႉၵႂႃႇၵူၺ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ မေႃတိုဝ်ယႃႈယႃသေ ႁႅင်းယႃႈယႃတေဢမ်ႇတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း မိုၼ်ႇပၢႆ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးယူႇ 15,376 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းမူတ်း မီးယူႇ 512,678 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 341,475 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးယူႇ 4,146 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း